Falowniki LG S100

Karty rozszerzeń w falownikach LG S100

W falownikach LG serii S100 dostępne są 4 opcjonalne karty rozszerzeń pozwalające na zwiększenie funkcjonalności falownika poprzez zwiększenie liczby jego wejść / wyjść cyfrowych oraz analogowych, lub umożliwienie mu także komunikacji w sieciach przemysłowych takich jak CANopen, EtherNet lub Profibus-DP.

Karta dodatkowych wejść / wyjść

Karta umożliwia zwiększenie liczby wejść cyfrowych falownika LG S100 o 3 – dzięki niej dostępne są dodatkowe wejścia cyfrowe P8, P9 oraz P10, 2 wejścia analogowe – napięciowe V3 oraz prądowe I4, 1 wyjście analogowe AO3 oraz 2 wyjścia cyfrowe A3, B3, C3 i A4, B4, C4.

Schemat karty I/O
Schemat karty I/O

Nr katalogowy: LSLV-S100 I/O card

Przybliżona cena: 270 zł netto

Karta sieciowa CANopen

Karta umożliwiająca falownikom LG serii S100 pracę w sieci przemysłowej CANopen.

Nr katalogowy: CCAN-S100

Przybliżona cena: 445 zł netto

Karta sieciowa EtherNet

Karta umożliwiająca falownikom LG serii S100 pracę w sieci przemysłowej EtherNet.

Nr katalogowy: CENT-S100

Przybliżona cena: 406 zł netto

Karta sieciowa Profibus-DP

Karta umożliwiająca falownikom LG serii S100 pracę w sieci przemysłowej Profibus-DP.

Nr katalogowy: CPDP-S100

Przybliżona cena: 472 zł netto

Karta rozszerzeń dla LG S100
Karta rozszerzeń dla LG S100
Falowniki LG iS7

Falowniki LG – przykłady aplikacji. Część 3

Poniżej przedstawiamy trzeci już i zarazem ostatni artykuł z serii – przykłady aplikacji, w których znalazły zastosowanie przemienniki częstotliwości firmy LG.

Przemysł rozrywkowy

Przemysł rozrywkowy
Przemysł rozrywkowy

Nowoczesne systemy parkingowe

Systemy parkingowe
Systemy parkingowe

Windy

Windy
Windy

 

Falowniki LG iS7

Falowniki LG – przykłady aplikacji. Część 2

Poniżej przedstawiamy kolejny artykuł z serii – przykłady aplikacji, w których znalazły zastosowanie przemienniki częstotliwości firmy LG.

Przemysł papierniczy

Przemysł papierniczy
Przemysł papierniczy

 

Sprężarki

Sprężarki
Sprężarki

 

Prasy drukarskie

Prasy drukarskie
Prasy drukarskie

 

Pompy i wnetylatory

Pompy i wentylatory
Pompy i wentylatory
Falowniki LG iS7

Falowniki LG – przykłady aplikacji. Część 1

Poniżej przedstawiamy przykłady aplikacji, w których znalazły zastosowanie przemienniki częstotliwości firmy LG.

Aplikacje dźwigowe

Aplikacje dźwigowe
Aplikacje dźwigowe

Przemysł tekstylny

Przemysł tekstylny
Przemysł tekstylny

 

Prasy i formierki

Prasy i formierki
Prasy i formierki

Przemysł wydobywczy

Wydobycie ropy
Wydobycie ropy
Falowniki LG iC5, Falowniki LG iE5, Falowniki LG iG5a

Falowniki LG – kody błędów

Zarówno podczas instalacji, jak również późniejszej eksploatacji falowników może dojść do sytuacji gdy na wyświetlaczu przemiennika częstotliwości pojawi się informacja o błędzie. W takiej sytuacji należy dowiedzieć się co ona oznacza, jaka jest możliwa przyczyna wystąpienia błędu aby móc ją usunąć i zapobiegać w przyszłości.

Kody błędów i usterek w falownikach LG – lista

W celu właściwej diagnozy i usunięcia usterek bardzo pomocna jest lista kodów błędów i usterek. Poniżej prezentuję taką listę dla falowników LG serii iE5, iC5 oraz iG5a.

OCt – Over Current Protection

W przypadku gdy prąd na wyjściu falownika przekroczy o 200% wartości nominalnej nastąpi wyłączenie przemiennika, zaś na jego wyświetlaczu pojawi się błąd „OCt” – ang. Over Current Protection.

GFt – Ground Fault

Pojawienie się na wyświetlaczu LED kodu „GFt” informuje o wystąpieniu doziemienia – zwarcia przewodu fazowego z ziemią.

IOL – Inverter Overload

Błąd spowodowany przeciążeniem falownika. W przypadku gdy prąd na wyjściu falownika przekracza 150% wartości znamionowej następuje wyłączenie urządzenia i wyświetlenie błędu „IOL” – ang. Inverter Overload.

OLt – Inverter Trip

Wyłączenie falownika spowodowane przekroczeniem prądu na jego wyjściu ponad wartość ustaloną w parametrze „F57” (Poziom wyłączenia od przeciążenia) przez czas dłuższy niż ustawiony w parametrze „F58” (Czas opóźnienia wyłączenia od przeciążenia). Wyłączenie falownika i wyświetlenie błędu „OLt” nastąpi tylko wówczas gdy wyłączenie od przeciążenia jest aktywne – tj. parametr „F56” jest ustawiony na wartość „1”.

OHt – Heat Sink Over Heat

Błąd informujący o wyłączeniu spowodowanym przegrzaniem przemiennika, które mogło zostać spowodowane uszkodzeniem wentylatora chłodzącego lub zbyt wysoką temperaturą otoczenia.

COL – DC Link capacitor overload

Odłączenia zasilania na wyjściu spowodowane zużyciem kondensatorów.

POt – Output Phase Open

Brak jednej fazy na wyjściu falownika (zaciski U,V,W) – przyczyną tej usterki może być nieprawidłowe podłączenie silnik, przerwanie kabla silnikowego lub uszkodzenie silnika.

Ovt – Over Voltage protection

W sytuacji gdy na szynie prądu stałego pojawi się napięcie powyżej 400V nastąpi wyłączenie napędu oraz wyświetlenie błędu Ovt – Over Voltage protection. Sytuacja ta ma najczęściej miejsce podczas szybkich zatrzymań silnika, gdy falownik nie ma wystarczająco dużo czasu na wytłumienie wygenerowanej energii. W takim przypadku jeżeli to możliwe należy wydłużyć czas hamowania.

Lvt – Low Voltage Protection

Pojawienie się komunikatu „Lvt” informuje, że przyczyną wyłączenia napędu było zbyt niskie napięcie na szynie prądu stałego przemiennika. Sytuacja ta może być spowodowana zbyt niskim napięciem zasilającym przetwornicę częstotliwości.

EtH – Electronic Thermal

Przegrzanie silnika skutkujące zadziałaniem elektronicznego zabezpieczenia termicznego falownika.

EEP – EEP Error

Błąd pamięci wewnętrznej falownika

HWE – Inverter H/W Fault

Awaria obwodu sterującego falownika skutkująca wyłączeniem napędu i wyświetleniem komunikatu „HWE”.

Err – Communication error

Błąd komunikacji z wyświetlaczem na falowniku.

FAn – fan fault

Uszkodzenie / awaria wentylatora chłodzącego falownik.

ESt – Instant Cut Off

Zadziałanie zacisku BX (blokada pracy) – odłączenie napięcia na wyjściu falownika – stosowane w przypadku gdy do zatrzymania silnika wykorzystuje się hamulec mechaniczny. Zdjęcie sygnału BX, w przypadku gdy podany jest sygnał startu FX lub RX będzie skutkowało uruchomieniem napędu.

EtA – External Fault A

Wyłączenie będące skutkiem awarii zewnętrznej Ext-A. Błąd pojawia się wówczas gdy jedno z wejść programowalnych falownika było ustawione na wartość „18” – zewnętrzne wyłączenie styk NO.

EtB – External Fault B

Wyłączenie będące skutkiem awarii zewnętrznej Ext-D. Błąd pojawia się wówczas gdy jedno z wejść programowalnych falownika było ustawione na wartość „19” – zewnętrzne wyłączenie styk NC.

__L – Operating Method when the Frequency Reference is Lost

Utrata sygnału zadawania częstotliwości. W takiej sytuacji w zależności od konfiguracji parametrów przemiennika może on kontynuować pracę, zwolnić po rampie lub wolnym wybiegiem.

Falowniki LG iC5, Falowniki LG iE5, Falowniki LG iG5a, Falowniki LG iS7, Falowniki LG S100

Bezpieczna instalacja falowników LG

Falowniki, jak wszystkie inne urządzenia elektryczne aby mogły być bezpiecznie wykorzystywane muszą zostać w odpowiedni sposób zainstalowane – przez instalatora posiadającego stosowne uprawnienia, który zainstaluje te urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta.

Bezpieczna instalacja falownika
Bezpieczna instalacja falownika

Pierwszym krokiem podczas instalowania przemiennika częstotliwości w danej aplikacji jest dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi i postępowanie według jej zaleceń.

Najważniejsze uwagi dotyczące kwestii bezpieczeństwa podczas instalacji falowników:

 • Zdejmowanie obudowy oraz pokrywy przedniej falownika dozwolone jest tylko wówczas gdy falownik nie pracuje oraz zasilanie jest odłączone,
 • Dokonywanie przeglądów okresowych oraz zmian w podłączeniu falownika można dokonywać jedynie po upływie co najmniej 10 minut od odłączenia zasilania i wcześniejszym upewnieniu się że napięcie na szynie DC spadło poniżej 30 voltów,
 • Do do podłączenia falownika należy używać odpowiedniej jakości przewodów – z nieuszkodzoną izolacją, które należy prowadzić w taki sposób aby nie były poddawane ścieraniu, zbytnim naprężeniom oraz ściskaniu,
 • Falowniki mogą być instalowane wyłączenie na niepalnych powierzchniach, przy zachowaniu odpowiedniej odległości od materiałów które mogą ulec zapaleniu,
 • W przypadku gdy doszło do uszkodzenia falownika, należy odłączyć jego zasilanie tak aby zapobiec dalszym uszkodzeniom,
 • Podczas pracy falownika niektóre z jego elementów mogą być gorące – nie należy ich wówczas dotykać,
 • Zabrania się wkładania jakichkolwiek ciał obcych do wnętrza urządzenia (papieru, drewna, elementów metalowych itd.),

 

Falowniki LG iC5, Falowniki LG iG5a, Falowniki LG iS7, Falowniki LG S100

Falowniki LG z obsługą protokołu MODBUS

Przegląd falowników firmy LG oferujących obsługę protokołu MODBUS:

Falowniki LG iC5:

Obsługa protokołu MODBUS w falownikach serii iC5 możliwa jest przy zastosowaniu opcjonalnej karty rozszerzeń – MODBUS-RTU SV-iC5, którą montuje się w dedykowanym slocie znajdującym się w pobliżu zacisków sterujących falownika. Koszt zakupu takiej karty wynosi około 80 zł brutto.

Przykład wykorzystania karty MODBUS-RTU SV-iC5 w celu połączenia komputera PC z falownikiem serii iC5 i sterowania nim z użyciem programu Drive View:

Falowniki LG iG5a:

Przemienniki częstotliwości LG serii iG5a w standardzie posiadają wbudowany interfejs RS485 z obsługą protokołu MODBUS, co eliminuje konieczność stosowania dodatkowych kart rozszerzeń.

Falowniki LG S100:

Karta komunikacyjna Profibus-DP dla falowników LG S100Podobnie jak urządzenia serii iG5a również wszystkie falowniki serii S100 w standardzie obsługują protokół komunikacyjny MODBUS, ponadto jednak oferują możliwość wykorzystania dodatkowych kart rozszerzeń, dzięki którym można zwiększyć ich funkcjonalność i umożliwić pracę w takich sieciach przemysłowych jak:

 • CANopen – karta CCAN-S100 – cena około 550 zł brutto,
 • Profibus-DP – karta CPDP-S100 – cena około 580 zł brutto,
 • Ethernet – karta CENT-S100 – cena około 500 zł brutto,

Falowniki LG iS7:

Karta komunikacyjna LonWorks dla falowników LG iS7

Również te falowniki w standardzie umożliwiają komunikację z wykorzystaniem protokołu MODBUS i podobnie jak w przypadku przemienników serii S100 ich funkcjonalność może zostać dodatkowo zwiększona poprzez zastosowanie dodatkowych kart komunikacyjnych pozwalających na pracę w takich sieciach jak:

 • LonWorks – cena około 510 zł brutto,
 • Modbus TCP – cena około 420 zł brutto,
 • Profibus-DP – cena około 670 zł brutto,

 

Falowniki LG iC5, Falowniki LG iE5, Falowniki LG iG5a

Falowniki LG – filtry wejściowe

Proponowane przez producenta filtry wejściowe dedykowane do falowników LG serii IE5, IC5 oraz IG5A.

Falowniki LG iE5 filtry wejściowe:

Dla falowników LG serii iE5 firma LG/LS proponuje następujące filtry wejściowe klasy B (standard):

 • Falownik LG SV001iE5-1 – moc: 0,1kW – filtr FEG 8003,
 • Falownik LG SV002iE5-1 – moc: 0,2kW – filtr FEG 8003,
 • Falownik LG SV004iE5-1 – moc: 0,4kW – filtr FEG 8003,

Falowniki LG iC5 filtry wejściowe:

Dla falowników LG serii iC5 firma LG/LS proponuje następujące filtry wejściowe klasy B:

 • Falownik LG SV004iC5-1 – moc: 0,4kW – filtr CNW 102/3,
 • Falownik LG SV008iC5-1 – moc: 0,75kW- filtr CNW 102/6,
 • Falownik LG SV015iC5-1 – moc: 1,5kW – filtr CNW 102/10,
 • Falownik LG SV022iC5-1 – moc: 2,2kW – filtr CNW 102/16,

Falowniki LG iG5A filtry wejściowe:

Dla falowników LG serii iG5A firma LG/LS proponuje następujące filtry wejściowe klasy A oraz klasy B:

 • Falownik LG SV004iG5A-4 – moc: 0,4kW – filtr: CNW103/3 (klasa A), CNW 204/7 (kl. B),
 • Falownik LG SV008iG5A-4 – moc: 0,75kW – filtr: CNW103/3 (klasa A), CNW 204/7 (kl. B),
 • Falownik LG SV015iG5A-4 – moc: 1,5kW – filtr: CNW103/6 (klasa A), CNW 204/7 (kl. B),
 • Falownik LG SV022iG5A-4 – moc: 2,2kW – filtr: CNW103/6 (klasa A), CNW 204/7 (kl. B),
 • Falownik LG SV040iG5A-4 – moc: 4,0kW – filtr: CNW103/10 (kl. A), CNW 204/16 (kl. B),
 • Falownik LG SV055iG5A-4 – moc: 5,5kW – filtr: CNW103/16 (kl. A), CNW 204/16 (kl. B),
 • Falownik LG SV075iG5A-4 – moc: 7,5kW – filtr: CNW103/16 (kl. A), CNW 204/16 (kl. B),
Filtr do falowników
Filtr do falowników
Falowniki LG iC5, Falowniki LG iE5, Falowniki LG iG5a

Falowniki LG cena (cennik)

Cennik najpopularniejszych modeli falowników marki LG:

Falowniki LG iE5 cena:

 • Falownik LG SV001iE5-1 – moc: 0,1kW – cena netto: 299,00 zł
 • Falownik LG SV002iE5-1 – moc: 0,2kW – cena netto: 340,00 zł
 • Falownik LG SV004iE5-1 – moc: 0,4kW – cena netto: 364,00 zł

Falowniki LG iC5 cena:

 • Falownik LG SV004iC5-1 – moc: 0,4kW – cena netto: 381,30 zł
 • Falownik LG SV008iC5-1 – moc: 0,75kW- cena netto: 432,52 zł
 • Falownik LG SV015iC5-1 – moc: 1,5kW – cena netto: 538,21 zł
 • Falownik LG SV022iC5-1 – moc: 2,2kW – cena netto: 649,59 zł

Falowniki LG iG5A cena:

 • Falownik LG SV004iG5A-4 – moc: 0,4kW – cena netto: 682,93 zł
 • Falownik LG SV008iG5A-4 – moc: 0,75kW – cena netto: 745,53 zł
 • Falownik LG SV015iG5A-4 – moc: 1,5kW – cena netto: 804,88 zł
 • Falownik LG SV022iG5A-4 – moc: 2,2kW – cena netto: 884,55 zł
 • Falownik LG SV040iG5A-4 – moc: 4,0kW – cena netto: 1043,90 zł
 • Falownik LG SV055iG5A-4 – moc: 5,5kW – cena netto: 1329,27 zł
 • Falownik LG SV075iG5A-4 – moc: 7,5kW – cena netto: 1601,63 zł
 • Falownik LG SV110iG5A-4 – moc: 11kW – cena netto: 2048,78 zł
 • Falownik LG SV150iG5A-4 – moc: 15kW – cena netto: 2543,09 zł
 • Falownik LG SV185iG5A-4 – moc: 18,5kW – cena netto: 3201,63 zł
 • Falownik LG SV220iG5A-4 -moc: 22kW – cena netto: 3941,45 zł
Cennik falowników LG serii iE5, iC5 oraz iG5A
Cennik falowników LG serii iE5, iC5 oraz iG5A

Aktualne ceny falowników LG pobrano ze strony: SKLEPFALOWNIKI.pl

Falowniki LG iC5, Falowniki LG iE5, Falowniki LG iG5a

Falowniki LG wymiary

Artykuł zawiera wszystkie najważniejsze wymiary falowników LG serii iE5, iC5 oraz iG5a.

Wymiary falowników LG iE5

Wymiary falowników LG iE5
Wymiary falowników LG iE5

 

 • Falownik LG SV001iE5-1 – wymiary: W=68, H=128, D=85, H1=124, W1=64, =4,2 [mm],
 • Falownik LG SV002iE5-1 – wymiary: W=68, H=128, D=85, H1=124, W1=64, =4,2 [mm],
 • Falownik LG SV004iE5-1 – wymiary: W=68, H=128, D=85, H1=124, W1=64, =4,2 [mm],

Wymiary falowników LG iC5

Wymiary falowników LG iC5
Wymiary falowników LG iC5
 • Falownik LG SV004iC5-1 – wymiary: W=79, H=143, D=143 [mm],
 • Falownik LG SV008iC5-1 – wymiary: W=79, H=143, D=143 [mm],
 • Falownik LG SV015iC5-1 – wymiary: W=156, H=143, D=128 [mm],
 • Falownik LG SV022iC5-1 – wymiary: W=156, H=143, D=143 [mm],

Wymiary falowników LG iG5a

Wymiary falowników LG iG5a
Wymiary falowników LG iG5a

Falowniki LG iG5A – 1F

 • Falownik LG SV004iG5A-1 – wymiary: W=70, W1=61, H=128, H=119, D=130, =4,5 [mm],
 • Falownik LG SV008iG5A-1 – wymiary: W=100, W1=92, H=128, H=120,5, D=130, =4,5 [mm],
 • Falownik LG SV015iG5A-1 – wymiary: W=140, W1=132, H=128, H=120,5, D=150, =4,5 [mm],

Falowniki LG iG5A – 3F

 • Falownik LG SV004iG5A-4 – wymiary: W=70, W1=61, H=128, D=130, =4,5 [mm],
 • Falownik LG SV008iG5A-4 – wymiary: W=70, W1=61, H=128, D=130, =4,5 [mm],
 • Falownik LG SV015iG5A-4 – wymiary: W=100, W1=92, H=128, D=130, =4,5 [mm],
 • Falownik LG SV022iG5A-4 – wymiary: W=140, W1=132, H=128, D=150, =4,5 [mm],
 • Falownik LG SV040iG5A-4 – wymiary: W=140, W1=132, H=128, D=150, =4,5 [mm],
 • Falownik LG SV055iG5A-4 – wymiary: W=180, W1=170, H=220, D=170, =4,5 [mm],
 • Falownik LG SV075iG5A-4 – wymiary: W=180, W1=170, H=220, D=170, =4,5 [mm],
 • Falownik LG SV110iG5A-4 – wymiary: W=235, W1=219, H=320, D=189,5, =7 [mm],
 • Falownik LG SV150iG5A-4 – wymiary: W=235, W1=219, H=320, D=189,5, =7 [mm],
 • Falownik LG SV185iG5A-4 – wymiary: W=260, W1=240, H=410, D=208,5, =10 [mm],
 • Falownik LG SV220iG5A-4 – wymiary: W=260, W1=240, H=410, D=208,5, =10 [mm],