Zarówno podczas instalacji, jak również późniejszej eksploatacji falowników może dojść do sytuacji gdy na wyświetlaczu przemiennika częstotliwości pojawi się informacja o błędzie. W takiej sytuacji należy dowiedzieć się co ona oznacza, jaka jest możliwa przyczyna wystąpienia błędu aby móc ją usunąć i zapobiegać w przyszłości.

Kody błędów i usterek w falownikach LG – lista

W celu właściwej diagnozy i usunięcia usterek bardzo pomocna jest lista kodów błędów i usterek. Poniżej prezentuję taką listę dla falowników LG serii iE5, iC5 oraz iG5a.

OCt – Over Current Protection

W przypadku gdy prąd na wyjściu falownika przekroczy o 200% wartości nominalnej nastąpi wyłączenie przemiennika, zaś na jego wyświetlaczu pojawi się błąd „OCt” – ang. Over Current Protection.

GFt – Ground Fault

Pojawienie się na wyświetlaczu LED kodu „GFt” informuje o wystąpieniu doziemienia – zwarcia przewodu fazowego z ziemią.

IOL – Inverter Overload

Błąd spowodowany przeciążeniem falownika. W przypadku gdy prąd na wyjściu falownika przekracza 150% wartości znamionowej następuje wyłączenie urządzenia i wyświetlenie błędu „IOL” – ang. Inverter Overload.

OLt – Inverter Trip

Wyłączenie falownika spowodowane przekroczeniem prądu na jego wyjściu ponad wartość ustaloną w parametrze „F57” (Poziom wyłączenia od przeciążenia) przez czas dłuższy niż ustawiony w parametrze „F58” (Czas opóźnienia wyłączenia od przeciążenia). Wyłączenie falownika i wyświetlenie błędu „OLt” nastąpi tylko wówczas gdy wyłączenie od przeciążenia jest aktywne – tj. parametr „F56” jest ustawiony na wartość „1”.

OHt – Heat Sink Over Heat

Błąd informujący o wyłączeniu spowodowanym przegrzaniem przemiennika, które mogło zostać spowodowane uszkodzeniem wentylatora chłodzącego lub zbyt wysoką temperaturą otoczenia.

COL – DC Link capacitor overload

Odłączenia zasilania na wyjściu spowodowane zużyciem kondensatorów.

POt – Output Phase Open

Brak jednej fazy na wyjściu falownika (zaciski U,V,W) – przyczyną tej usterki może być nieprawidłowe podłączenie silnik, przerwanie kabla silnikowego lub uszkodzenie silnika.

Ovt – Over Voltage protection

W sytuacji gdy na szynie prądu stałego pojawi się napięcie powyżej 400V nastąpi wyłączenie napędu oraz wyświetlenie błędu Ovt – Over Voltage protection. Sytuacja ta ma najczęściej miejsce podczas szybkich zatrzymań silnika, gdy falownik nie ma wystarczająco dużo czasu na wytłumienie wygenerowanej energii. W takim przypadku jeżeli to możliwe należy wydłużyć czas hamowania.

Lvt – Low Voltage Protection

Pojawienie się komunikatu „Lvt” informuje, że przyczyną wyłączenia napędu było zbyt niskie napięcie na szynie prądu stałego przemiennika. Sytuacja ta może być spowodowana zbyt niskim napięciem zasilającym przetwornicę częstotliwości.

EtH – Electronic Thermal

Przegrzanie silnika skutkujące zadziałaniem elektronicznego zabezpieczenia termicznego falownika.

EEP – EEP Error

Błąd pamięci wewnętrznej falownika

HWE – Inverter H/W Fault

Awaria obwodu sterującego falownika skutkująca wyłączeniem napędu i wyświetleniem komunikatu „HWE”.

Err – Communication error

Błąd komunikacji z wyświetlaczem na falowniku.

FAn – fan fault

Uszkodzenie / awaria wentylatora chłodzącego falownik.

ESt – Instant Cut Off

Zadziałanie zacisku BX (blokada pracy) – odłączenie napięcia na wyjściu falownika – stosowane w przypadku gdy do zatrzymania silnika wykorzystuje się hamulec mechaniczny. Zdjęcie sygnału BX, w przypadku gdy podany jest sygnał startu FX lub RX będzie skutkowało uruchomieniem napędu.

EtA – External Fault A

Wyłączenie będące skutkiem awarii zewnętrznej Ext-A. Błąd pojawia się wówczas gdy jedno z wejść programowalnych falownika było ustawione na wartość „18” – zewnętrzne wyłączenie styk NO.

EtB – External Fault B

Wyłączenie będące skutkiem awarii zewnętrznej Ext-D. Błąd pojawia się wówczas gdy jedno z wejść programowalnych falownika było ustawione na wartość „19” – zewnętrzne wyłączenie styk NC.

__L – Operating Method when the Frequency Reference is Lost

Utrata sygnału zadawania częstotliwości. W takiej sytuacji w zależności od konfiguracji parametrów przemiennika może on kontynuować pracę, zwolnić po rampie lub wolnym wybiegiem.